9. Miscellaneous


Listen and repeat.

een beetje A little
veel A lot / Much
weer / opnieuw Again
al Already
ook Also / Too
en And
maar But
naar beneden Down
alles Everything
voor For (someone)
in In
minder Less
mevrouw Madam
misschien Maybe / Perhaps
meneer Mister
meer More
mevrouw Mrs.
niet Not
niet nodig Not needed
nog niet Not yet
niets Nothing
op On
of Or
buiten Outside
meneer Sir
iets Something
nog Still (continuing)
samen Together
onder Under
totdat / tot Until
omhoog / naar boven Up
zal / zullen Will (intend to)
met With